Pomodoro Timer

Press to start.

Pomodoro duration.

25

Break duration.

5

Long break duration.

15

Pomodoros before a long break.

4